« Whitepaper: Kimball Revisited – Context is our guide | Main | Shu Ha Ri in Data Vault »

Wednesday, February 29, 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Richard Steijn

Beste Ronald,
Helemaal mee eens. Het achteraf opkrikken van datakwaliteit is dweilen met de kraan open. Het is beter om er op een of andere manier voor te zorgen dat degenen die de data invoeren al tijdens hun dagelijkse bezigheden de stimulans voelen om gegevens correct en op tijd in voeren, geen velden te misbruiken etc. Ik denk zelf dat het toepassen van operational BI (in de betekenis van het gebruiken van BI door mensen direct op de werkvloer, dus niet perse alleen de managers) hierin kan bijdragen. Zelf heb ik er enkele maanden terug al eens een artikel over gepubliceerd. Het gaat welliswaar over onderwijsorganisaties maar het is m.i. ook toepasbaar voor andere organisaties. Zie http://bit.ly/AqUPPp

Vriendelijke groeten Richard Steijn

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)